Zapytanie ofertowe
Zadanie dofinasowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Edycja RPOZ/2022/9720/Polski Ład
I. Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie, Plac Farny 2, 67-400 Wschowa, NIP 6971812146, REGON 040119840, tel. 65 540 21 21, e-mail: .

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na zadanie pn.
„Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie”

Zapytanie ofertowe 18.03.2024 – doc – pełna treść.

Zapytanie ofertowe 18.03.2024 – pdf – pełna treść.

Załączniki:
Załączniki nr 1-5 Formularz ofertowo-cenowy. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Oświadczenie o spełnieniu warunków. Wykaz wykonanych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.
Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy.
Załącznik nr 7 – Oświadczenie o dokonanej wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania.
Załącznik nr 8 – Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: ZR.5142.43.2021[m Wsc-1] z dnia 23.11.2021 r.
Załącznik nr 9 – Decyzja nr 12/23 z dnia 23.2023 r.
Załącznik nr 10 cz.1  Załącznik nr 10 cz.2 – Projekt architektoniczno-budowany.
Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy.
Załącznik nr 12 – Przedmiar.