Cmentarz Parafialny

Biuro Cmentarza Parafialnego

Plac Farny 2, Wschowa 67-400
czynne:

poniedziałek 17:00-18:00

Telefon: 65 547 60 96
czynny w czasie pracy biura

Poczta email:

Wszystkie sprawy związane z Cmentarzem Parafialnym obsługiwane są tylko w godzinach przyjęć Biura Cmentarza.
W godzinach pracy Kancelarii Parafialnej (poza uzasadnionymi przypadkami) nie są obsługiwane sprawy związane z Cmentarzem Parafialnym.

Sprawy związane z pochówkiem (pogrzebem) na Cmentarzu Parafialnym obsługiwane są także poza godzinami otwarcia Biura. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem Parafii: 65 540 21 21

W Biurze Cmentarza Parafialnego akceptujemy płatności zbliżeniowe oraz kartą.


Cmentarz Parafialny Online

Katalog online który pozwala odnaleźć pochowanych na terenie naszego Cmentarza, a także dowiedzieć się jaki stan dzierżawy gronu. Aby móc z niego skorzystać, trzeba znać przynajmniej nazwisko zmarłej osoby.REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 1.

Cmentarz jest własnością Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie (dalej zwana Parafią).

§ 2.

 1. Zarząd nad Cmentarzem Parafialnym w imieniu proboszcza Parafii sprawuje Administracja Cmentarza przy Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wschowie (dalej zwana Administracja)
 2. Biuro Cmentarza Parafialnego czynne jest według opublikowanego harmonogramu.

§ 3.

 1. Cmentarz Parafialny jest otwarty codziennie w okresie od 1. kwietnia do 30. września od godziny 7.00 do godziny 22.00, w pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.
 2. Administracja, ani Parafia, nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, wydarzeń losowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§ 4.

Na Cmentarzu Parafialnym urządza się groby ziemne i murowane. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza Parafialnego, a jego wymiary winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

 1. Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty:
  1. za miejsce pod grób ziemny,
  2. za miejsce pod grób murowany,
  3. za miejsce rezerwowane pod grób ziemny albo murowany,
  4. za przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego albo murowanego i miejsca rezerwowego,
  5. za zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych.
  6. za wjazd na teren Cmentarza Parafialnego
 2. Wysokość opłat za korzystanie z Cmentarza Parafialnego przyjęta przez Administrację jest dostępna w biurze Cmentarza Parafialnego.
 3. Opłaty za miejsce pod grób ziemny albo murowany (w momencie pochowku) pobierane są na okres 20 lat. Opłaty za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie miejsca rezerwowanego oraz miejsca pod grób ziemny albo murowany (po upływie 20 lat od ostatniego pochówku) pobierane są na okres min. 5 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść ponownie stosowne opłaty.
 4. W przypadku nie przedłużenia opłaty za miejsce pod grób ziemny kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 5. W przypadku nie przedłużenia opłaty za miejsce rezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu określonej przy opłacie ilości lat. Po tym terminie miejsce pozostaje w dyspozycji Administracji.
 6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób pozostaje do dyspozycji Administracji. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zostanie zwrócona część wniesionej opłaty za miejsce pod grób w wysokości proporcjonalnej do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.
 7. W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego, murowanego albo miejsca rezerwowanego pobiera się uzupełniającą opłatę za miejsce.
 8. Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie nie jest wymagane przy wykonaniu drobnych prac polegających na zdjęciu i osadzenie akcesoriów, wykuciu liter, uzupełnieniu spoin itp.

§ 6.

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawniony jest dysponent grobu figurujący w bazie danych Administracji. W przypadku braku takiej informacji w bazie danych, do dysponowania miejscem uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 przywołanej wyżej ustawy.

§ 7.

 1. Groby ziemne, murowane i miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. Zakup miejsca rezerwowanego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu.
 3. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 4. Groby murowane winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od wniesienia opłaty za miejsce pod grób murowany. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi ponownie w zarząd Administracji, a dotychczasowemu dysponentowi zwracane jest 50 % wniesionej przez niego opłaty.

§ 8.

 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu spoczywa na jego dysponencie. Na nim też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 2. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
 3. Na terenie Cmentarza Parafialnego zakazuje się:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca świętego,
  2. zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  3. niszczenie zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  4. ustawiania ławek, płotów, bruku itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz bez zgody Administracji,
  5. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
  6. przemieszczania nagrobków,
  7. przebywania na Cmentarzu Parafialnym poza godzinami otwarcia,
  8. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
  9. prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam, prowadzenia kwest bez zgody Administracji,
  10. sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
  11. wjazdu na Cmentarz Parafialny bez zezwolenia Administracji. Zakaz nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych,
  12. wprowadzania zwierząt,
  13. palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie.
 4. Na terenie Cmentarza Parafialnym zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do Administracji i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac. Nie dotyczy prac określonych w § 5 ust. 8.
 5. Bez zgody Administracji nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

§ 9.

 1. Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez tę osobę podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 2. Warunkiem uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych przez dysponenta grobu jest posiadanie przez niego albo wykonawcę uprawnień budowlanych.
 3. Zezwolenie na wykonanie wszelkich prac budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnych zezwoleń na każdy z nich.
 4. Wydanie zezwolenia należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 5. ust. 1 pkt e) niniejszego regulaminu.
 5. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:
  1. przez 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,
  2. przez 40 dni kalendarzowych na prace przy grobie murowanym.
 6. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 7. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu Parafialnym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 8. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
 9. Wykonanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca świętego oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Może odbywać się wyłącznie od godziny 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
 10. O przystąpieniu i zakończeniu prac należy informować Administrację. Wywiązanie się z powyższego zalecenia jest warunkiem otrzymania ponownego zezwolenia na wykonywanie prac na Cmentarzu Parafialnym.
 11. Administracja ma prawo kontroli pojazdów, jak również osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów oraz sprzętu.

 § 10

 1. Ceremonie pogrzebowe na Cmentarzu Parafialnym odbywają się wyłącznie w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00. W uzasadnionych sytuacjach wyższej konieczności, jednorazowe zwolnienie ad causa z tej reguły może powziąć Proboszcz Parafii.
 2. Przedsiębiorcy prowadzący zakłady pogrzebowe dokonujące pochówków na Cmentarzu Parafialnym zobowiązani są do uregulowania wszelkich związanych z tym formalności i wniesienia stosownych opłat z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późn. zm. – Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295).